#اللهم #صل #علی #محمد #و #آل #محمد #و #عجل #فرجهم #

#اللهم #صل #علی #محمد #و #آل #محمد #و #عجل #فرجهم #

۲۹ آذر 1398
10K
۲۶ آذر 1398
7K
#اللهم‌ #عجل‌ #‌الولیک #الفرج #🙏

#اللهم‌ #عجل‌ #‌الولیک #الفرج #🙏

۲۶ آذر 1398
6K
۲۶ آذر 1398
6K
۲۶ آذر 1398
6K
۲۶ آذر 1398
6K
۲۶ آذر 1398
6K
۲۶ آذر 1398
6K
۲۶ آذر 1398
6K
۲۶ آذر 1398
5K
۲۶ آذر 1398
5K
۲۶ آذر 1398
5K
۲۶ آذر 1398
5K
۲۶ آذر 1398
5K
۲۶ آذر 1398
5K
همیشه هم قافیه بوده اند ``سیب وفریب``! همانندسیبی که آدم وحوا رافریب دادوحالا هم میگوییم ودوربین عکاسی را``فریب``(سیب)میدهیم تاپنهان کنیم اندوهمان راپشت این لبخندمان...

همیشه هم قافیه بوده اند ``سیب وفریب``! همانندسیبی که آدم وحوا رافریب دادوحالا هم میگوییم ودوربین عکاسی را``فریب``(سیب)میدهیم تاپنهان کنیم اندوهمان راپشت این لبخندمان...

۲۶ آذر 1398
6K
مـردم سه دسته اند ۱-بعضی ها چون غذاهستندکه وجودشان برای مالازم است. ۲-وبعضی ها چون داروهستندکه فقـط گاهی به آنها نیازداریم.۳-وبرخی دیگرمانندبیماری هستندکه ماهرگزبه آنها نیازنداریم؛ولیکن گاهی گرفتارشان میشویم که درچنین هنگامی باید صبروتحمل داشتـه ...

مـردم سه دسته اند ۱-بعضی ها چون غذاهستندکه وجودشان برای مالازم است. ۲-وبعضی ها چون داروهستندکه فقـط گاهی به آنها نیازداریم.۳-وبرخی دیگرمانندبیماری هستندکه ماهرگزبه آنها نیازنداریم؛ولیکن گاهی گرفتارشان میشویم که درچنین هنگامی باید صبروتحمل داشتـه باشیم تابه سلامت ازدست آنها رها شویم..

۲۶ آذر 1398
7K
۲۲ آذر 1398
3K
۲۲ آذر 1398
3K
تـویی بـهانه این ابـرها کـه میگریند بـیاکه صاف شوداین هــوای بارانی #اللهم #عجل #الولیک #الفرج #🙏

تـویی بـهانه این ابـرها کـه میگریند بـیاکه صاف شوداین هــوای بارانی #اللهم #عجل #الولیک #الفرج #🙏

۲۲ آذر 1398
4K