اختاپوس

213213213

ارزشمندترین دارایی شخصیم ، اعتماد بنفس و اتکایم بہ پروردگار مھربانم است💖
فقط یکبار عاشق شدم اونم عاشق مادرم 💖
بسیار درون گرا و اسرار آمیز💀💀؟؟
قلبم رو ھمچون اتاق خوابم کاملا شخصی میدونم پس ورود بہ آنجا ممنوع است✋✋✋

عمرا پسرا بتونن ب این قشنگی پارک کنن😂😉حالا ھی رانندگی ماھارو مسخرہ کنید😣😣 خیلیم دلتون بخاد۔۔۔مگہ آلکیہ ۔۔۔۔سالھآ باید زحت بکشید تا بتونید اینجوری برونید😆😆😆😆😆

عمرا پسرا بتونن ب این قشنگی پارک کنن😂😉حالا ھی رانندگی ماھارو مسخرہ کنید😣😣 خیلیم دلتون بخاد۔۔۔مگہ آلکیہ ۔۔۔۔سالھآ باید زحت بکشید تا بتونید اینجوری برونید😆😆😆😆😆

۵ روز پیش
6K
مگہ میشہ زیدان باشہ رئال قھرمان نشہ😄😄😄😄

مگہ میشہ زیدان باشہ رئال قھرمان نشہ😄😄😄😄

۷ روز پیش
3K
قابل توجہ اجیای خوشگلم۔۔۔😊😊😊😊

قابل توجہ اجیای خوشگلم۔۔۔😊😊😊😊

۱ هفته پیش
2K
طفلیااااااااااااا😆😆😆😆😆

طفلیااااااااااااا😆😆😆😆😆

۲ هفته پیش
3K
یعنی اروپاییام تو ابتکار و خلاقیت ماایرانیا موندن۔۔۔ بیشعورن دیگہ بما میگن جھان سوم۔۔۔۔۔ 😛😛😛😛😛😛

یعنی اروپاییام تو ابتکار و خلاقیت ماایرانیا موندن۔۔۔ بیشعورن دیگہ بما میگن جھان سوم۔۔۔۔۔ 😛😛😛😛😛😛

۲ هفته پیش
6K
عاشق ھمتونم عجب دلبرای بودید شماھا😂😉😂😂😂😂😉😉😉😉😉😉

عاشق ھمتونم عجب دلبرای بودید شماھا😂😉😂😂😂😂😉😉😉😉😉😉

۲ هفته پیش
3K
😂😂😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😂😂

۲۳ آذر 1398
1K
😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂

۲۱ آذر 1398
1K
واقعا ماکجای این زندگی قرار گرفتہ ایم۔۔۔۔ تواین جور مواقع دیگہ حسرت خوردنم فایدہ ای ندارہ😣😣😣

واقعا ماکجای این زندگی قرار گرفتہ ایم۔۔۔۔ تواین جور مواقع دیگہ حسرت خوردنم فایدہ ای ندارہ😣😣😣

۱۸ آذر 1398
1K
۱۶ آذر 1398
1K
ارزوی خیلی از پسرا؟؟؟ ولی مگہ خوابشو ببینید😂😂😂😂

ارزوی خیلی از پسرا؟؟؟ ولی مگہ خوابشو ببینید😂😂😂😂

۱۵ آذر 1398
1K
😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂

۱۴ آذر 1398
1K
۱۱ آذر 1398
1K
💕💕💕💕💕💕☺☺☺☺

💕💕💕💕💕💕☺☺☺☺

۹ آذر 1398
1K
شاید بھتر میشد اگہ ی ذرہ بیشتر مواظب کارامون باشیم😯😯

شاید بھتر میشد اگہ ی ذرہ بیشتر مواظب کارامون باشیم😯😯

۷ آذر 1398
1K
۶ آذر 1398
1K
چقدرم بھم میان😊😊

چقدرم بھم میان😊😊

۵ آذر 1398
1K
۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔

۴ آذر 1398
1K