معلق

..zakh..

[:خون می‌جهد از گردنش:]
فالو کنید جبـ میشه :)

بیشتر  بیشتر