توکل بخدا❤

....lili....

🇮🇹 #italian
Mio Signore,Questo tuo servo come puo' sapere cosa cercare? Sei Tu colui che sa da' cio' che ritieni migliore

الهی، این بنده چه داند که چه می باید جست؟ داننده تویی هرآنچه دانی آن ده
- خواجه عبدالله انصاری

💎

بیشتر  بیشتر